Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky”) internetového obchodu shop.foodstories.cz provozovaného Lindou Pazderovou, se sídlem Bukovany 43, 257 41 Bukovany, IČO 07941421, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. 320101 vedeném u Městského úřadu v Benešově, e-mail shop.foodstories@gmail.com, telefonní číslo +420 731 248 544 (dále jen „prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavřené prostřednictvím e-shopu na webových stránkách shop.foodstories.cz.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde https://shop.foodstories.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

Ustanovení těchto podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikuji primárně na dálku. Proto i pro naši smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti obou stran, a smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí e-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní e-shopu“).

Pokud některá část podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na e-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před podmínkami přednost.

1. NĚKTERÉ DEFINICE

1.1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za zboží;

1.2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

1.3. Celková cena je součet ceny a ceny za dopravu;

1.4. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na celkovou cenu;

1.5. Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření smlouvy o koupi zboží;

1.6. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného zboží a uzavřených smluv;

1.7. Vy jste osoba nakupující na našem e-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;

1.8. Zboží je vše, co můžete nakoupit na e-shopu. 

2. OBECNÁ POUČENÍ A USTANOVENÍ

2.1. Koupě zboží je možná jen přes webové rozhraní e-shopu.

2.2. Při nákupu zboží je Vaše povinnost poskytnout mi všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste mi poskytli při objednání zboží budu tedy považovat za správné a pravdivé. 

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Smlouvu se mnou je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

3.2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím e-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované mnou tedy nad rámec celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využívám. 

3.3. K tomu, abych mohla smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na e-shopu vytvořili návrh objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

a. Informace o nakupovaném zboží (na e-shopu označujete zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Do košíku“);

b. Informace o ceně, ceně za dopravu, způsobu platby celkové ceny a požadovaném způsobu doručení zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu objednávky v rámci uživatelského prostředí e-shopu, přičemž informace o ceně, ceně za dopravu a celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvoleného zboží a způsobu jeho doručení;

c. Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;

3.4. V průběhu tvorby návrhu objednávky můžu až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ objednávku vytvoříte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito podmínkami, v opačném případě nebude možné objednávku vytvořit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo mně.

3.5. Vaši objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy nám bude doručena, potvrdím zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky a tyto podmínky. Potvrzením objednávky z mé strany dochází k uzavření smlouvy mezi mnou a Vámi. Podmínky ve znění účinném ke dni objednávky tvoří nedílnou součást smlouvy.

3.6. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudu moci objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů zboží, než kolik je z mé strany umožněno. Informaci o maximálním počtu zboží Vám však vždy v rámci e-shopu předem poskytnu a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoliv důvod, pro který nemůžu objednávku potvrdit, budu Vás kontaktovat a zašlu Vám nabídku na uzavření smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy mou nabídku potvrdíte. 

3.7. V případě, že v rámci e-shopu nebo v návrhu objednávky bude uvedena zjevně chybná cena, nejsem povinna Vám zboží za tuto cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení objednávky, a tedy došlo k uzavření smlouvy. V takové situaci Vás budu bezodkladně kontaktovat a zašlu Vám nabídku na uzavření nové smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Nová smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy mou nabídku potvrdíte. V případě, že mou nabídku nepotvrdíte ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, jsem oprávněna od uzavřené smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v ceně se považuje například situace, kdy cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

3.8. V případě, kdy dojde k uzavření smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení celkové ceny.

3.9. V případě, že máte zřízen uživatelský účet, můžete učinit objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

3.10. V některých případech umožňuji na nákup zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám zboží poskytnuto se slevou.

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1. Na základě Vaší registrace v rámci e-shopu můžete přistupovat do svého uživatelského účtu. 

4.2. Při registraci uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat. 

4.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajů je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu je neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, nenesu za to žádnou odpovědnost. 

4.4. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

4.5. Váš uživatelský účet můžu zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 2 roky nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle smlouvy.

4.6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

5.1. Cena je vždy uvedena v rámci e-shopu, v návrhu objednávky a samozřejmě ve smlouvě. V případě rozporu mezi cenou uvedenou u zboží v rámci e-shopu a cenou uvedenou v návrhu objednávky se uplatní cena uvedená v návrhu objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve smlouvě. V rámci návrhu objednávky je též uvedena cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma. 

5.2. Platbu celkové ceny po Vás budu požadovat po uzavření smlouvy a před předáním zboží. Úhradu celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

a. Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašlu v rámci potvrzení objednávky. V případě platby bankovním převodem je celková cena splatná do 2 dnů od zaslání potvrzení.

b. Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Shoptet Pay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.shoptetpay.com/cs/vseobecne-obchodni-podminky-shoptet-pay/. V případě platby kartou online je celková cena splatná do 2 dnů od zaslání potvrzení. 

c. Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení zboží oproti předání zboží. V případě platby dobírkou je celková cena splatná při převzetí zboží.

d. Zálohou předem (a doplacení zbylé částky při převzetí). Záloha je možná pouze u individuálních objednávek, které si společně domluvíme přes e-mailovou adresu. V případě platby zálohou je 50 % ceny splatných do 2 dnů od zaslání potvrzení.

5.3. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též dostupná v uživatelském účtu.

5.4. Vlastnické právo ke zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte celkovou cenu a zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je celková cena zaplacena připsáním na náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

6. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

6.1. Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:

a. Osobní odběr na adrese Názovská 3254/6, Praha 10 (pouze po předchozí domluvě);

b. Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna;

c. Doručení prostřednictvím dopravní společnosti Zásilkovna;

6.2. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.

6.3. Doba doručení zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Zboží se odesílá vždy dva dny v týdnu (pondělí a čtvrtek) a platí i pro objednávky podané do 12:00 téhož dne. Předpokládaná doba doručení zboží Vám bude sdělena v potvrzení objednávky. Doba uvedená na e-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. 

6.4. Po převzetí zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a mně. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností zboží od dopravce převzít. 

6.5. V případě, kdy porušíte svou povinnost převzít zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.4 podmínek, nemá to za následek porušení mé povinnosti Vám zboží doručit. Zároveň to, že zboží nepřevezmete, není odstoupení od smlouvy mezi mnou a Vámi. Mně ale v takovém případě vzniká právo od smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení smlouvy. Pokud se rozhodneme tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručím. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

6.6. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit mi náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašlu na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

6.7. Nebezpečí škody na zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 6.4 podmínek, na Vás nebezpečí škody na zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoliv znehodnocením zboží.

6.8. V případě, že zboží nebylo v e-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budu vždy informovat v případě:

a. mimořádného výpadku výroby zboží, přičemž Vám vždy sdělím novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné zboží dodat;

b. prodlení s dodáním zboží od našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělím novou očekávanou dobu dodání.

6.9. V případě, že nebudu schopna Vám zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení zboží uvedené v potvrzení objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsem já i Vy oprávněni od smlouvy odstoupit.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Zaručuji, že v době přechodu nebezpečí škody na zboží podle čl. 6.7 podmínek je zboží bez vad, zejména pak, že:

a. má vlastnosti, které jsem si s Vámi dohodla, a pokud nebyly výslovně dohodnuty, pak takové, které jsem u popisu zboží uvedli, případně takové, které lze s ohledem na povahu zboží očekávat;

b. je vhodné pro účely, které jsem uvedla nebo pro účely, které jsou pro zboží tohoto typu obvyklé;

c. odpovídá jakosti nebo provedení dohodnutého vzorku, pakliže byla jakost nebo provedení stanovena podle vzorku;

d. je v odpovídajícím množství a hmotnosti;

e. splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy;

f. není zatíženo právy třetích stran.

7.2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.3.  V případě, že bude mít zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.1, můžete mi takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na mou adresu - Názovská 3254/6, 100 00 Praha 10. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z mé strany, který najdete na adrese https://docs.google.com/document/d/1-58leKrqu0vBgP5syb298k3OUKZhL6EcUC1brBk3pkc/edit?usp=sharing. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně, s výjimkou případů dle čl. 7.4, bez mého souhlasu změnit. Reklamaci vyřídím v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění. V případě, že si nezvolíte řešení vady, máte práva uvedená v čl. 7.5 i v situacích, kdy vadné plnění bylo podstatným porušením smlouvy.

7.4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, máte následující práva:

a. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části zboží;

b. na odstranění vady opravou zboží;

c. na přiměřenou slevu z ceny;

d. na odstoupení od smlouvy.

7.5. V případě, že zvolíte vyřešení dle bodů a) nebo b) a já vadu takto neodstraním v přiměřené lhůtě, kterou jsem uvedla, nebo Vám sdělím, že tímto způsobem vadu neodstraním vůbec, máte práva dle bodů c) a d), i když jste je v rámci reklamace původně nepožadovali. Zároveň pokud si zvolíte odstranění vady opravou zboží a já zjistím, že je vada neopravitelná, oznámím Vám to a můžete si zvolit jiný způsob odstranění vady.

7.6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, máte následující práva:

a. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části zboží;

b. na odstranění vady opravou zboží; 

c. na přiměřenou slevu z ceny. 

7.7. Pokud však vadu neodstraním včas nebo odmítnu vadu odstranit, vzniká Vám právo od smlouvy odstoupit. Odstoupit můžete také v případě, kdy nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě zboží nebo při větším počtu vad zboží.

7.8. V případě podstatného i nepodstatného porušení nemůžete odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůžete vrátit zboží ve stavu, v jakém jste ho obdrželi. To ale neplatí v následujících případech:

a. došlo-li ke změně stavu zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;

b. bylo-li zboží použito ještě před objevením vady;

c. nebyla-li nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu způsobena Vaším jednáním anebo Vaším opomenutím,

d. došlo-li z Vaší strany před objevením vady k prodeji, spotřebování nebo pozměnění zboží při obvyklém použití; pokud k tomu však došlo jen částečně, je Vaší povinností tu část zboží, kterou vrátit lze a v takovém případě Vám nebude vrácena část cen odpovídající Vašemu prospěchu z užití části zboží.

7.9. Do 3 dnů od obdržení reklamace Vám na e-mailovou adresu potvrdím, že jsme reklamaci obdržela, kdy jsem ji obdržela a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po naší vzájemné dohodě prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od smlouvy.

7.10. O vyřízení reklamace Vás budu informovat e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového zboží, je Vaší povinností mi původní zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradím já.

7.11. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží.

7.12. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatnit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. 

7.13. Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:

a. zboží, které je prodávané za nižší cenu, na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

b. opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;

c. použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo, když jste jej převzali;

d. kdy to vyplývá z povahy zboží.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. K odstoupení od smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi mnou a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

8.2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení zboží. V případě, že jsme uzavřeli smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části zboží, a v případě, že jsme uzavřeli smlouvu, na základě které Vám budu zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. Od smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na adresu Názovská 3254/6, 100 00 Praha 10). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z mé strany, který najdete na adrese https://docs.google.com/document/d/1S2kimRiQd-kkRuw1aXQjCKQJyBh6PRu0YoW0bjCeAT4/edit?usp=sharing.

8.3. Ani jako spotřebitel však nemůžete od smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem smlouvy:

a. zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na mé vůli a může k nim dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

b. dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejich cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na naší vůli;

c. zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;

d. zboží, které podléhá rychlé zkáze a zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným;

e. zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

f. dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud došlo k porušení původního obalu;

g. dodávka novin, periodik nebo časopisů;

h. dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a já jsem Vám sdělila, že nemáte právo na odstoupení od smlouvy.

8.4. Lhůta k odstoupení dle čl. 8.2 podmínek se považuje za zachovanou, pokud mně v jejím průběhu odešlete oznámení, že od smlouvy odstupujete.

8.5. V případě odstoupení od smlouvy Vám bude cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než mi zboží vrátíte či než prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět mně. Zboží mi prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

8.6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.2 podmínek jste povinní nám zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží ke mně. Vy máte naopak nárok na to, abych Vám vrátila cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který jsem pro dodání zboží nabízela. V případě odstoupení z důvodu, že já poruším uzavřenou smlouvu, hradím i náklady spojené s navrácením zboží ke mně, ovšem opět pouze do výše ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který jsem při dodání zboží nabízela.

8.7. Odpovídáte mi za škodu v případech, kdy bude zboží poškozeno v důsledku Vašeho nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu Vám v takovém případě vyúčtuji poté, co mi zboží bude vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že jsem Vám ještě nevrátila cenu, jsem oprávněna pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení ceny.

8.8. Já jsem oprávněna odstoupit od smlouvy kdykoliv předtím, než Vám dodám zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 6.9. podmínek. Můžu také od smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit kdykoliv, i bez udání důvodu.

9. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

9.1. Nejsem ve vztahu ke kupujícím vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

9.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuji prostřednictvím elektronické adresy shop.foodstories@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti zašlu na elektronickou adresu kupujícího.

9.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

9.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud můj a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budu zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

10.2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budu doručovat elektronickou poštou. Má e-mailová adresa je uvedena u mých identifikačních údajů. Já budu doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě, v uživatelském účtu nebo přes kterou jste mě kontaktovali.

10.3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě mé písemné dohody. Já jsem však oprávněna změnit a doplnit tyto podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených smluv, ale pouze smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. Informace o změně Vám zašlu na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržím výpověď uzavřené smlouvy na pravidelné a opakované dodávky zboží, stávají se nové podmínky součástí naší smlouvy a uplatní se na další dodávku zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.

10.4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenesu odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dní, mám já i Vy právo od smlouvy odstoupit.

10.5. Smlouva včetně podmínek je archivována v elektronické podobě u mě, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto podmínky a potvrzení objednávky se shrnutím objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke smlouvě i bez mé součinnosti. Doporučuji vždy potvrzení objednávky a podmínky uložit.

Tyto podmínky nabývají účinnosti 1. 9. 2022.